ข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ของ ธกส

ข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ของ ธกส เป็นอีกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานธกส. ปีที่ผ่านๆมาจะมีข้อสอบ 50 ข้อ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องบริหารเวลาให้ดี

แนวข้อสอบ ก็จะเป็นการคิดวิเคราะห์แบบง่ายๆ แต่เน้นความเร็ว เช่น

จงเลือกข้อที่เหมือนกันกับโจทย์

1. ดภตววฝบบนราสสวพ
ก. ดภตววฝบนบราสสวพ                  ข. ดภตววฝบบนราสสพว
ค. ดภตววฝบบนราสสวพ                  ง. ดภตววฝบบรนาสสวพ

2. 390287564907

ก. 390287546907                  ข. 390287564907
ค. 390285764907                  ง. 392087564907

3. %$#+<X”+=}!!#&\

ก. %$#+<X”+=}#!!&\                  ข. %$#+<X”+={!!#&\
ค. %$#+<X”+=}!!#&\                  ง. %$#+>X”+=}!!#&\

หรืออีกรูปแบบคือให้เลือกข้อที่เรียงตรงข้ามกันกับโจทย์ เช่น

About boon

สมัครสอบงานราชการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply