เปิดสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น(จ.ส.ท.) ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 2554

เปิดสอบ พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ส.ท. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะ เปิดรับสมัครสอบ แข่งขันจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือปริญญาตรีทางบัญชีเท่านั้น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี บรรจุครั้งแรก 26 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่
ผู้สมัครขอใบสมัครและจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2554 ในวัน เวลา ราชการ

About boon

สมัครสอบงานราชการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply